# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی