# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)