# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری