# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد