# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی