# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
2
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان