# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن انسان شناسی ایران