# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
2
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان