# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
2
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
3
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه