# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2
دانشگاه علوم پزشکی زنجان