# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
2
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد