# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
2
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
3
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود