# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
2
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر