# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی قم
2
دانشگاه آزاد اسلامی قم
3
دانشگاه آزاد اسلامی قم