# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران