# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
2
دانشگاه علوم پزشکی لرستان