# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2
دانشگاه علوم پزشکی تهران
3
دانشگاه علوم پزشکی تهران
4
دانشگاه علوم پزشکی تهران
5
دانشگاه علوم پزشکی تهران
6
دانشگاه علوم پزشکی تهران
7
دانشگاه علوم پزشکی تهران
8
دانشگاه علوم پزشکی تهران
9
دانشگاه علوم پزشکی تهران
10
دانشگاه علوم پزشکی تهران
11
دانشگاه علوم پزشکی تهران
12
دانشگاه علوم پزشکی تهران
13
دانشگاه علوم پزشکی تهران
14
دانشگاه علوم پزشکی تهران
15
دانشگاه علوم پزشکی تهران
16
دانشگاه علوم پزشکی تهران
17
دانشگاه علوم پزشکی تهران
18
دانشگاه علوم پزشکی تهران
19
دانشگاه علوم پزشکی تهران
20
دانشگاه علوم پزشکی تهران